Οι 4 βασικές αρχές της Σοσιοκρατίας

1. Η αρχή της Συναίνεσης

Δεν υπάρχει καμία βαρυσήμαντη, αιτιολογημένη αντίρρηση ενάντια στην πρόταση προς απόφαση. Η πρόταση εξυπηρετεί τους στόχους του οργανισμού.

2. Η αρχή του Κύκλου

Οι ημι-αυτόνομοι κύκλοι εργασίας συναντιούνται και λαμβάνουν βασικές και πολιτικές αποφάσεις για θέματα στα όρια/πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κύκλου τους.

3. Η αρχή της Διπλής Σύνδεσης των κύκλων

Σε κάθε κύκλο, υπο-κύκλο, δύο άτομα εκλέγονται για την από πάνω προς τα κάτω και την από κάτω προς τα πάνω εκπροσώπηση. Τα άτομα αυτά παίρνουν μέρος και στις δύο κυκλικές συναντήσεις (γονεϊκός κύκλος – κύκλος παιδί), μεταφέροντας και λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος, τόσο του κοινού στόχου του οργανισμού, όσο και του κύκλου που ανήκουν.

4. Η αρχή της Ανοιχτή Ψήφου

Η επιλογή των βασικών και λειτουργικών ρόλων των κύκλων και υπο-κύκλων γίνεται μέσα από μια διαδικασία ανοιχτής συζήτησης και εκλογής με συναίνεση.

 

Μόνο όταν εφαρμόζονται και οι τέσσερις αρχές η Σοσιοκρατία επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στην εφαρμογή της μεθόδου ξεκινάμε με τη λήψη απόφασης με συναίνεση. Ο πρώτος αυτός κανόνας είναι η «καρδιά» της Σοσιοκρατίας διότι χωρίς αυτόν θα υπήρχε αυταρχικός ή πλειοψηφικός τρόπος λήψης αποφάσεων, χωρίς δηλαδή την πραγματικά διαφανή και συμμετοχική λήψη αποφάσεων.

Ανάλογα με το μέγεθος και την επιθυμία της οργάνωσης, οι τέσσερις αρχές μπορούν να εφαρμοστούν μέσω της Διαδικασίας Εφαρμογής της Σοσιοκρατίας από εξειδικευμένους συμβούλους της μεθόδου.