Ποιους/ες αφορά η Σοσιοκρατία

Η Σοσιοκρατία είναι εφαρμόσιμη σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οργανώσεις, σωματεία, συλλόγους και ομάδες / συλλογικότητες, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, ιδιωτικές, δημόσιες και κοινωνικές εταιρείες (φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου).

 

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας και αλλαγών, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οργανισμών αποτελεί ζητούμενο. Ακόμη και αν το αρχικό επιλεγμένο σύνολο αρχών, πολιτικών και πρακτικών είναι καλό, η στατική αποτελεσματικότητα και διακυβέρνηση θα οδηγήσει τελικά σε στασιμότητα και παρακμή. Κανένας προσεκτικός σχεδιασμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε μια οργάνωση συνεχή συνάφεια και αποτελεσματικότητα εάν δεν υπάρχει ικανότητα μάθησης, καινοτομίας και αλλαγής μπροστά στις ολοένα νέες προκλήσεις, σε ένα ασταθές και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον.

 

Η Σοσιοκρατία είναι μια νέα μέθοδος λήψης αποφάσεων και οργανωτικής διακυβέρνησης με τέσσερεις βασικές αρχές: τη συναίνεση, τον κύκλο, τη διπλή σύνδεση και την ανοικτή εκλογή προσώπων. Οι αρχές αυτές προέρχονται από την επιστήμη της κυβερνητικής, τη θεωρία των συστημάτων, τη θεωρία της αυτο-οργάνωσης και τα μαθηματικά φράκταλ (μορφοκλασματικά σύνολα).

 

Οι σοσιοκρατικά διοικούμενες επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί διαφέρουν σημαντικά από τους αντίστοιχους συμβατικούς οργανισμούς με πολλούς τρόπους, που κυμαίνονται από την ικανοποίηση από την εργασία έως τη συνολική οικονομική βιωσιμότητα. Ακόμα σχετικά νέα, η Σοσιοκρατία είναι μια μεθοδολογία με τεράστια αναξιοποίητα οφέλη. Προσφέρεται για μερική χρήση ή πλήρη εφαρμογή, και έχει σημαντικές ανεξερεύνητες δυνατότητες για πολλούς τομείς της ανθρώπινης προσπάθειας και δραστηριότητας. Όσοι είναι σε θέση να δουν τα δυνητικά οφέλη της θα είναι ανεκτίμητοι για τους οργανισμούς τους, καθώς θα είναι οι πρώτοι που θα είναι υπεύθυνοι για τον μετασχηματισμό των θεσμών με τρόπους που θα επιτρέπουν σε όλους τους εμπλεκόμενους στον οργανισμό, αλλά και στους ίδιους τους οργανισμούς, να επιτύχουν το πλήρες δυναμικό τους.

 

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τη Σοσιοκρατία αναφέρουν αυξημένη καινοτομία, αύξηση της παραγωγικότητας έως και 40%, μείωση του αριθμού των συνεδριάσεων, μείωση των αδειών ασθενείας και μεγαλύτερη δέσμευση του προσωπικού στον οργανισμό. Τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι προϊστάμενοι αρέσκονται να εργάζονται σε σοσιοκρατικά οργανωμένες εταιρείες/οργανισμούς.

 

 

«Η Σοσιοκρατία δεν γνωρίζει νικητές και χαμένους, μόνο λύσεις»

Gerard Endenburg