Όραμα και στόχος

Το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας (ΕλΚεΣο), μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Σοσιοκρατίας, οραματίζεται τη δημιουργία ενός κόσμου που συμπεριλαμβάνει ισότιμα κάθε φωνή που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή ομάδας, με σκοπό την επίτευξη συμμετοχικών δημοκρατικών κοινωνιών, με ελευθερία λόγου και αίσθημα ευθύνης στην από κοινού λήψη αποφάσεων.

Το ΕλΚεΣο έχει ως βασικό σκοπό να προωθήσει τη Σοσιοκρατία (ή αλλιώς Κοινωνιοκρατία) και τη Σοσιοκρατική Κυκλική Μέθοδο (ΣΚΜ) στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το ΕλΚεΣο επιδιώκει να πετύχει τον σκοπό του μέσα από:

Ενημέρωση

  • Διαλέξεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια κτλ. για τη Σοσιοκρατία.
  • Δημόσιες Σχέσεις και παρουσία στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Εκπαίδευση

  • Δημιουργία και ανάπτυξη του πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού (εκδόσεις, συγγράμματα κτλ.).
  • Εκπαίδευση, πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας μέσω της συνεχής κατάρτισης και δικτύωσης των συντονιστών, εκπαιδευτών και συμβούλων.
  • Έρευνα και ανάπτυξη των βασικών αρχών, κανόνων, προτύπων και εργαλείων για την περαιτέρω επικαιροποίηση και προσαρμογή της Σοσιοκρατίας σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας

Εφαρμογή

  • Εφαρμογή σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οργανώσεις, σωματεία, συλλόγους και ομάδες/ συλλογικότητες, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, ιδιωτικές, δημόσιες και κοινωνικές εταιρείες (φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου).

Δικτύωση

  • Δικτύωση και υποστήριξη σοσιοκρατικών οργανώσεων, χρηστών/πελατών, εκπαιδευτών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Συνεργασία με φορείς που αποδέχονται το όραμα του ΕλΚΣο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Σύσταση και λειτουργία τόπων δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών των συντονιστών, εκπαιδευτών και συμβούλων.